İmar Barışında Süre Uzadı

İMAR BARIŞINDA SÜRE 31.12.2018’E KADAR UZATILDI.

İmar Barışı” olarak kendini duyuran , aslında 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatına aykırı şekilde 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılara Yapı Kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla getirilen madde  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde olarak eklenmiştir.

Düzenleme şu şekildedir:

  • 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, maddede düzenlenen şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilmektedir. Ancak , başvuru süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Ayrıca Kanunun geçici 16. maddesinin 5. fıkrasına göre, yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili İmar Kanunu uyarınca alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.
  • Hangi yapılar maddenin kapsamı dışındadır , İmar barışından faydalanamayacaktır ; üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda yapılan, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi veya İstanbul Tarihi Yarımadası içerisinde olup da ekli kroki ve listede gösterilen alanlar ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında yapılan yapılar olarak gösterilmiştir.
  • Yapı Kayıt Belgesi nerelerde kullanılır , kullanım yerleri nelerdir?
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
  • Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra , yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığına bakılmaksızın, kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilir.
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yine yapı kullanma izin belgesi bakılmaksızın verilir.

 

İmar barışı; geçmişe etkili olarak uygulanacak olup , ilgili idareler tarafından daha önce verilen yıkım kararları ve idari para cezalarını ortadan kaldırmıştır.Peki bu durumda , Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde hüküm bulan imar kirliliğine neden olma suçuna dayalı davalar ve savcılık aşamasındaki şikayetlerde nasıl bir yol izlenecektir.

TCK 184. maddesine göre Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı binaların imar planına ve ruhsata uygun hale getirilmesi ile ceza soruşturmalarının, davalarının ve mahkumiyet kararlarının tüm sonuçları ile ortadan kalkacağı düzenlendiğinden, imar barışından kapsamında başvuru yapıp , yapı kayıt belgesi alınan yapıların hukuka uygun hale gelmesi sebebiyle , TCK m.184/5 fıkrası gereği , davaların ve şikayetlerin de düşürülmesi gerekmektedir.Zira , imar barışı kapsamında yapı kayıt  belgesi bulunan bir yapı , mevzuata uygun haldeki bir yapıyla aynı değerlendirilecektir.

  • İmar Barışı düzenlemesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bir arada nasıl uygulanacaktır ?

İmar barışı üzerine yapılan başvuruyla yapı kayıt belgesi verilmesi talep edilen  yapının , kültür ve tabiat varlığı olarak nitelendirilen  bir yapı olması halinde , 2863 sayılı Kanuna tabi alanlarda inşai faaliyet yapılabilmesi için , ilgili koruma kurulunun izni gerekli olup , bu izin alınmadan ,  ilgili belediyeden yapı kayıt belgesi alınması da bu anlamda yasal olarak mümkün değildir.

 

Şişli ‘de faaliyet gösteren, avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık ofisimizde imar barışı avukatı olarak da hizmet verilmektedir.

Daha Fazla