İş Davalarına Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Geliyor

İş Davalarına Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Geliyor! Bundan Sonraki İş Davalarının Çözümü Öncekilerden Farklı Olacak ve Arabulucuya Başvurulacak!

İş Davalarına Zorunlu Arabuluculuk Dönemi

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getiren 14 milyon işçiyi ilgilendiren İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Meclis’e sevk edildi. Tasarıyla feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla indiriliyor. Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan tasarı özetle şöyle:

– Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvuru dava şartı oldu. Davacı, arabuluculuda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dilekçesine eklemek zorunda olacak.

– Arabulucuya başvuru zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde sunulması aksi takdirde davanın usulden reddedileceğini içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın dava usulden reddedilecek.

Başka Neler Değişecek?

– İş kazası veya meslek hastalığı kaynaklı maddi-manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında arabulucuya gitme zorunluluğu olmayacak.

– Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek.

– Arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Ücret Tarifesi’nin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak.

– Arabuluculuk Bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecek. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek.

Süreçler Nasıl Yürüyecek?

– İş sözleşmesi feshedilen işçilere, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurma şartı getirildi.  Arabulucuya rağmen anlaşmaya varılamaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması zorunluluğu öngörüldü.

– Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi ise 10 yıldan 5 yıla indiriliyor.

– İş mahkemelerinin, HSK’nın olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığı’nca lüzum görülen yerlerde kurulacak. İş mahkemelerinin birden fazla dairesi olabilecek. İş mahkemesi olmayan yerlerde dava ve işlere aynı yerdeki asliye hukuk mahkemesince bakılacak.

Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk nispeten yeni bir uygulama. Bu yüzden insanlar hala Zorunlu Arabuluculuk nedir merak ediyorlar. Zorunlu Arabuluculuk hakkında bilmek istediklerinize diğer makalelerimizden ulaşabilirsiniz. Zorunlu Arabuluculuk hakkında bilgi ve destek için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha Fazla