Yargıtay Kiracının Mallarının Haczine Hükmetti!

YARGITAY TAŞINMAZIN HACZİ HALİNDE KİRA GELİRİNİN HACZEDİLEBİLECEĞİNE , KİRACININ KİRAYI İCRA DAİRESİ MUHTIRASINA RAĞMEN ÖDEMEMESİ HALİNDE  İSE KİRACININ MALLARININ HAZCEDİLMESİNE HÜKMETTİ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/474 E. , 2018/1767 K. Sayılı kararında

“…..borçluya ait taşınmazın hissesi oranında haciz konulması nedeniyle hacizli taşınmazdaki kiracıya kira parasını icra dairesine ödemeleri konusunda kiracıya muhtıra gönderildiği anlaşılmaktadır Bir taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsar. İİK’nun 92/3. maddesi uyarınca icra dairesince taşınmazın haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.” Şeklinde bir içtihat oluşturdu.

Bu anlamda , örneğin ,ev sahibinin borcu nedeniyle icraya verilmesi ve taşınmazının da hazcedilmesi halinde , kiracı icra dairesinin yazısı üzerine kirayı icra dairesine yatırmak zorundadır.Aksi halde , kiracının mallarının haczi söz konusu olacaktır.

Daha Fazla