KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPININ TESPİTİ, BAŞVURU SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

KENTSEL DÖNÜŞÜM RİSKLİ YAPININ TESPİTİ , BAŞVURU SÜRECİ NASIL BAŞLAR ? KENTSEL DÖNÜŞÜM DAVALARI NEREDE AÇILIR ? TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER NELERDİR ? KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATLARI’NIN ROLÜ NEDİR?

ŞİŞLİ’de faaliyet gösteren , BORAN & ÜNER HUKUK VE DANIŞMANLIK ofisimiz uzun yıllardır , toplumda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen kapsamında , riskli yapı tespiti , başvuru süreci , itiraz aşaması , müteahhitlerle , konut sahipleri arasında yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması vs konularda kentsel dönüşüm avukatları olarak faaliyet göstermektedir.

Toplumda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” 16/5/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle , yasa gereği riskli yapı statüsündeki binaların yıkılarak yeniden  yapılması gündeme gelmiştir.Bu bağlamda da Kentsel dönüşüm , kentsel dönüşüm avukatları’na duyulan ihtiyacı artmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU SÜRECİ  HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Bu sürecin başlangıcından bitişine kadar her aşamada avukatlardan hukuki destek almak  , ileride yaşanan uyuşmazlıklara dair açılacak davalarda sizi daha güçlü kılacaktır.

1-Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında başvuru süreci, herhangi bir kat malikinin tapu ve kimlik fotokopisi ile yetkili bir kuruluşa başvurusu ile süreç başlar.

2- Yetkili kuruluş binadan karot örnekleri alarak inceleme yapar ve  Deprem Bölgesinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre raporunu düzenler.

3- Riskli yapı raporu, yetkili kuruluş tarafından tespit tarihinden en geç 7 gün içinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderilir.

4- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü raporu inceler. İnceleme sonucu raporda eksiklik veya yanlışlık varsa, rapor eksikliğin giderilmesi için raporu hazırlayan yetkili kuruluşa iletilir.

5- Raporda eksiklik veya yanlışlık yoksa, veya eksiklik giderilmiş ise,rapor en geç 10 gün içerisinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından taşınmazın bulunduğu ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verilir.

6- Tapu Müdürlüğü, binanın riskli olduğu bilgisini tapu kütüğüne işler ve bu durumu tüm kat maliklerine tebliğ eder.

7- Tebliğde, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itirazın yapılabileceği bildirilir. İtiraz yapılmadığı takdirde 60 gün içerisinde yapının yıktırılması gerektiği bildirilir.

8- İtiraz etmek isteyen kat malikleri, risk tespit raporuna karşı 15 gün içerisinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne itirazlarını yapabilirler.

9- Rapora itiraz edilmesi halinde, Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü itirazın incelenmesi için durumu Teknik Heyete bildirir.

10- Teknik Heyet itirazı inceleyerek neticelendirir ve nihai sonucu itiraz eden kat malikine tebliğ eder.

Kentsel Dönüşüm Avukatları Nerede Bulunur?

11- İtiraz reddedilmişse, ilgili kat maliki İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talepli olarak kentsel dönüşüm davaları ( alacak davası, iptal davası vs. )  açabilir. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini kabul ettiği takdirde, bu talep kaldırılana kadar, binanın yıkımı durdurulur.

12- 6306 sayılı kanundaki değişiklik sonucunda binanın yıkılmasının durdurulması, açık artırma sürecine etki etmez. İtiraz eden kat malikinin arsa payı kat malikleri arasında açık artırılma yöntemi ile satılabilir. Kat maliklerinin en az 2/3 çoğunluğunun bir müteahhit firma ile Noter huzurunda arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.Bu noktada kentsel dönüşüm avukatlarından destek almakta fayda vardır.

13- Malikler  tarafından Riskli yapı Raporuna itiraz edilmez veya yapılmış olan itiraz reddedilebilir. Bu durumda maliklerce tapu tebligatından itibaren 60 günden az olmamak üzere verilmiş olan süre içinde riskli yapının yıktırılması istenir.

14- 60 gün içerisinde binanın yıktırılmadığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yerinde tespit edildiği takdirde 30 günlük ek süre verilir.

15- Bu süre içerisinde yıkımın yapılmaması gibi bir durum da olabilir. Bu defa tahliye ve yıkım işlemleri bedeli maliklerden karşılanmak üzere mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır/yaptırılır.

TORBA YASA İLE NE GETİRİLMİŞTİR ?

16-6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’nda değişiklik yapan Torba Yasa ile artık , çoğunluğa katılmayan maliklerin daireleri binanın yıkılmasına gerek olmadan satılabilecektir.

 

Daha Fazla